[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Odprawa pośmiertna

[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Odprawa pośmiertna

Poniżej przedstawiamy informacje nt. odpraw pośmiertnych. Komu taka odprawa przysługuje i w jakiej wysokości

Odprawa pośmiertna – kiedy i komu przysługuje?
ℹ️ Według kodeksu pracy, odprawa pośmiertna przysługuje w dwóch przypadkach:
➡️ gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy;
➡️ gdy śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.
Prawo do odprawy powstaje niezależnie od przyczyny i miejsca śmierci pracownika.
ℹ️ Komu wypłacana jest odprawa pośmiertna?
➡️ małżonkowi (wypłacana w pierwszej kolejności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy małżonkowie byli w separacji – wówczas małżonkowi nie przysługuje świadczenie);
➡️ innym członkom rodziny, którzy spełniają warunki uzyskania renty rodzinnej (m.in. dzieci, dzieci adoptowane i utrzymywane – do 16 r.ż. lub do 25 r.ż. gdy jeszcze się uczą).
ℹ️ Odprawa przysługuje bez względu na staż pracy osoby zmarłej. Staż pracy wpływa jednak na wysokość odprawy:
➡️ poniżej 10 lat – odprawa w wys. jednomiesięcznego wynagrodzenia;
➡️ 10-15 lat – odprawa w wys. trzymiesięcznego wynagrodzenia;
➡️ pow. 15 lat – odprawa w wys. sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
ℹ️ Wysokość podstawy odprawy nalicza się wg takich samych zasad jak ekwiwalent pieniężny.
ℹ️ Z reguły odprawę pieniężną dzieli się po równo między wszystkie osoby uprawnione. Gdy uprawniona jest tylko jedna osoba – przysługuje jej połowa całej odprawy.