Proponujemy Państwu, w ramach zajęć na kursie I stopnia, cykl sześciu sześciogodzinnych wykładów obejmujących wiadomości teoretyczne jak również zajęcia praktyczne z zakresu podstaw refrakcji (łącznie 36 godzin). Kurs drugiego stopnia stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortoptycznych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem optyków pogłębianiem wiedzy z zakresu badania refrakcji, dotychczasowa oferta szkoleniowa obejmująca kursy pierwszego i drugiego stopnia została rozszerzona o szkolenie trzeciego stopnia obejmujące głównie ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, z możliwością indywidualnych konsultacji z wykładowcą dr. n. med. Andrzejem Styszyńskim. Celem kursu, stanowiącego łącznie 20 godzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur optometrycznych.

Dla osób zajmujących się pomiarami układu wzrokowego zainteresowanych dalszym pogłębianiem wiedzy powstał kurs refrakcji czwartego stopnia obejmujący wybrane zagadnienia z zakresu refrakcji, które najczęściej stwarzają problemy w procesie doboru właściwej korekcji okularowej. Szkolenie to skierowane jest do optyków, którzy ukończyli kursy refrakcji I, II i III stopnia organizowane przez nasz Cech lub inne cechy zrzeszone w KRIO, osób które uczestniczyły w kursie prowadzonym przez profesora Bolesława Kędzię oraz absolwentów uczelni o profilu optyka okularowa. Kurs refrakcji IV stopnia obejmuje 24 godziny zajęć realizowanych w ramach dwóch weekendów. Zajęcia na kursach, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w systemie sobotnio-niedzielnym, raz w miesiącu w Warszawie. Poniżej prezentujemy program kursów refrakcji I, II,III i IV stopnia.

1. Podstawy optyki geometrycznej.

2. Układ wzrokowy.

3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).

4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.

5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.

6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.

7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.

8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:

 • metoda Dondersa,
 • test czerwono-zielony
 • określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
 • określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra

9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:

 • skiaskopia,
 • oftalmometr,
 • refraktometr,
 • autorefraktometr.

10. Badanie i korekcje prezbiopii.

11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.

12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).

13. Zależność między akomodacją a konwergencją.

14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru.

15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.

I. Metody badania wad refrakcji

 • A. Metody subiektywne - metoda Dondersa, - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego, - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
 • B. Metody obiektywne - skiaskopia, - refraktometr Hartingera, - utorefraktometr.
 • C. Korekcja starczowzroczności.

II. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego

1. Fizjologia widzenia obuocznego.

2. Zaburzenia widzenia obuocznego.

3. Metody badania widzenia obuocznego.

4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją i konwergencją.

5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.

III. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi

1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.

2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.

3. Fizjologia i badanie układu łzowego.

4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.

5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.

6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.

7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.

IV. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.

V. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji okularowej.

VI. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabo widzących.

1. Metody badania refrakcji i zasady optycznej korekcji wzroku:

 • a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
 • b/ metody obiektywne /przedmiotowe/

2. Metody badania i korekcji zaburzeń widzenia obuocznego:

 • a/ usprawnienie akomodacji i konwergencji.

3. Badanie i korekcja do bliży.

4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:

 • a/ omówienie testów /m.in. w rzutniku/

5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo widzących:

a/ pomoce wzrokowe.

6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomiędzy optykiem a okulistą.

7. Korekcja przy pomocy soczewek kontaktowych:

 • a/ soczewki miękkie,
 • b/ soczewki twarde,
 • c/ soczewki diagnostyczne

Trudności w ustalaniu korekcji okularowej

1. Heteroforie- badanie i sposoby korekcji.

2. Zez- badanie i sposoby korekcji.

3. Refrakcyjne przyczyny trudności w ustalaniu korekcji okularowej: różnowzroczność, wysoki astygmatyzm, zaburzenia akomodacji.


Kolejna edycja kursu I stopnia rozpocznie się w marcu 2022. Zgłoszenia na kursy przyjmujemy drogą elektroniczną, telefoniczną lub e-mailową.
Biuro Cechu - tel. 22 635 78 67 czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, e-mail: biuro@cechoptyk.waw.pl.

*Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu refrakcji jest posiadanie wykształcenia kierunkowego z zakresu optyki / dyplom szkoły optycznej lub rzemieślniczy / lub dyplomu z optometrii, ortoptyki, okulistyki. Osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego mogą uczestniczyć w kursach, ale nie otrzymują świadectwa ukończenia, a jedynie, na życzenie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie."