STATUT CECHU OPTYKÓW W WARSZAWIE

Tekst jednolity zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie- Uchwałą nr 3 w dniu 23 września 2020 r.
 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

Cech nosi nazwę: „CECH OPTYKÓW W WARSZAWIE” — zwany dalej Cechem.

 

§2

 

 1. Cech jako   dobrowolny   związek   osób   fizycznych  w tym rzemieślników,                 osób prowadzących działalność gospodarczą, jest organizacją społeczną.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz. 92),
 • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o
 • niniejszego

 

§3

 

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§4

Siedzibą Cechu jest Warszawa.

 

§5

 

 1. Cech może być na zasadzie dobrowolności członkiem innych organizacji samorządowych rzemiosła, a także innych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania w kraju i za granicą.
 2. Cech może być również wspólnikiem i akcjonariuszem spółek.
 3. Cech ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „CECH OPTYKÓW W WARSZAWIE”, a w środku „ZARZĄD CECHU” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą Cechu.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zakres działania

 

 1. Zadaniem Cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowej, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów samorządowych, organów administracji rządowej, sądów oraz innych organizacji i instytucji rządowych i samorządowych.

 

 

 1. Zadania Cechu są realizowane w szczególności przez:

 

– reprezentowanie Cechu i interesów jego członków wobec innych organizacji społecznych i gospodarczych oraz instytucji;

 

 • współpracę z zagranicznymi organizacjami o tym samym lub zbliżonym zakresie działania;
 • współpracę z uczelniami optometrii i instytutów naukowych;
 • działania mające na celu podnoszenie poziomu usług optycznych;
 • popularyzację wśród członków najnowszych osiągnięć technicznych w pracowniach optycznych;
 • dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowej kadry optycznej;
 • współpracę z producentami optycznymi poprzez opiniowanie i sugerowanie kierunków rozwoju rzemiosła;
 • udzielanie członkom pomocy instruktażowej, doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, opodatkowania, ekonomicznym i finansowym, organizowanie kursów szkoleniowych;
 • wydawanie komunikatów i biuletynów informacyjnych;
 • informowanie członków o przewidywanych bądź dokonanych zmianach przepisów prawnych i finansowych dotyczących ich działalności;
 • współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w sprawach zaopatrzenia materiałowo- technicznego dla członków cechu;
 • urządzanie wystaw, giełd i wzorcowni;
 • organizowanie wyjazdów na targi, wystawy specjalistyczne;
 • czuwanie nad szkoleniem uczniów w zakładach rzemieślniczych i współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi;
 • delegowanie przedstawicieli do organów i organizacji w pracach, w których uczestniczy rzemiosło;
 • zgłaszanie na wniosek Izby Rzemieślniczej kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej oraz rzeczoznawców do wydawania opinii w sprawach dotyczących rzemiosł optycznych;
 • rozpatrywanie skarg na    działalność    członków    i    wykonywanie    związanych    z tym kontroli;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej dla realizacji celów statutowych, w tym również działalności eksportowej i importowej na podstawie obowiązujących przepisów;
 • organizowanie kursów, seminariów i szkoleń oraz edukacja w zakresie optyki;
 • działania mające na celu podniesienie rangi społecznej zawodu optyka i kultury optycznej społeczeństwa;
  • działalność wydawniczą.
  • przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań Cechu,
  • prowadzenie działalności charytatywnej

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§6

 

Cech,  na  zasadzie  dobrowolności,   zrzesza   rzemieślników   prowadzących   działalność  w zakresie optyki okularowej z całego kraju -Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§7

 

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności  w formie  pisemnej, podpisana przez  zainteresowanego   i zawierająca jego imię i nazwisko, adres prowadzonej działalności, zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.

 

 1. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd. Nie dotyczy to założycieli Cechu, którzy stają się jego członkami przez podpisanie
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia
 3. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu z mocy ustawy o wykonywaniu

i organizacji rzemiosła zachowują uprawnienia członkowskie, jeżeli spełniają warunki określone w art. 2 ust. 2 ustawy o rzemiośle.

 

 1. Członkami Cechu w czasie określonym i za zgodą Zarządu Cechu mogą być inne osoby fizyczne wykonujące zawód optyka okularowego nie prowadzące działalności
 2. Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółek  cywilnych  i  jawnych  z  udziałem  kwalifikowanej  pracy  własnej,     w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek. W przypadku spółek cywilnych         i jawnych każdy z wspólników staje się członkiem Cechu i opłaconych składek.
 3. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia służy osobom nie przyjętym w poczet członków Cechu. Odwołanie musi być złożone w terminie  30 dni  od  daty doręczenia zawiadomienia o

 

§8

 

 1. Członkowie mają prawo:
 • korzystania z pomocy i świadczeń Cechu wynikających z jego zadań;
 • wybierania i wybieralności do organów Cechu;
 • zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu;
 • wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członka do Walnego Zgromadzenia;
 • obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów i skarg oraz udzielania wyjaśnień;
 • wglądu do protokołów walnych zgromadzeń i rocznych sprawozdań Zarządu Cechu, protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń;
 • uzyskania od organów Cechu na walnych zgromadzeniach, zebraniach informacji o działalności Cechu, jej wynikach oraz zamierzeniach;
 • używania odznaki Cechu (legitymacji, znaczka).
 1. Nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego członek Cechu, który:
 • został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego;

 

 

§9

 

Członkowie Cechu obowiązani są:

 • przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego;
 • stosować się do postanowień Statutu, uchwał i regulaminów organów statutowych;
 • regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości;

 

 • podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów;
 • rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

 

 

§10

 

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła, o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działalności Cechu lub o zmianie warunków wykonywanego rzemiosła.

 

 

§11

 

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 • wystąpienia;
 • wykreślenia;

 

§12

 

 1. Członek może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie
 2. Członkostwo ustaje z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło

 

§13

 

 1. Wykreślenie następuje w razie utraty przez członka statutowych uprawnień do zrzeszania się w
 2. Wykreślenie następuje również w razie zalegania przez członka z wpłatą składek

członkowskich przez 6 kolejnych miesięcy. Przed wykreśleniem należy wezwać członka do bezzwłocznej zapłaty składek.

 

§14

 

 1. Wykluczenie członka    z    Cechu    może    nastąpić    jedynie    z    ważnej     przyczyny w przypadkach, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest

z postanowieniami Statutu lub zasadami współżycia społecznego.

 1. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

uporczywe nie wywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich;

 1. wykorzystywanie funkcji     samorządowych     lub     stanowiska     do        uzyskiwania nieuzasadnionych korzyści materialnych lub osobistych;
 2. popełnienia przestępstwa w związku z wykonywaną działalnością w celu

uzyskania korzyści materialnych, jeżeli przestępstwo stwierdzone zostało prawomocnym wyrokiem.

 

§15

 

 1. Prawo wykreślenia i wykluczenia członka z Cechu przysługuje Zarządowi.
 2. O wykreśleniu i wykluczeniu członka Cech obowiązany jest powiadomić

zainteresowanego listem poleconym wciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać

 

uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

 1. Wykreślenie i wykluczenie staje się skuteczne z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia wraz z
 2. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu na moc prawną doręczenia.
 3. Wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się do Zarządu Cechu w terminie 30 dni

od daty otrzymania przez zainteresowanego zawiadomienia.

 1. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, zainteresowany powinien być zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym w odwołaniu adresem, nie później, niż 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
 2. Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu   w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 3. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa  w

 

§16

 

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno-samorządowej i innych jego wydatków.
 2. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania składki oraz terminów jej płatności.
 3. Samodzielność finansową o której mowa w art. 16 ustawy, zapewnia składka członkowska.

 

§17

 

 1. Walne Zgromadzenie może nadać godność:

„honorowego Starszego” lub „honorowego członka Zarządu” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych;

 1. „honorowego członka Cechu”  osobom,  które  były  minimum  5  lat  członkami  Cechu, a obecnie przeszły na rentę lub emeryturę i zaprzestały działalności rzemieślniczej.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych  zgromadzeniach   z    głosem    doradczym    oraz    korzystać    ze    świadczeń    socjalnych  i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organy Cechu

 

§18

 

 1. Organami Cechu są:
  • Walne Zgromadzenie Członków;
  • Zarząd;
  • Komisja Rewizyjna,
  • Sąd

 

 1. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 pkt. B, C, D. Kadencja członka organów Cechu wynosi cztery lata, upływa ona z chwilą ukonstytuowania się Walnego Zgromadzenia zwołanego dla wyboru nowych członków

 

organów Cechu.

 1. Pełniący funkcje w organie statutowym ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa i postanowień Statutu oraz postępować sumiennie i uczciwie zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 2. Wybory do organów, o których mowa w ust. 2 pkt. B, C, D oraz na Starszego Cechu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Sądu Cechowego są dokonywane w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków Cechu. Odwołanie następuje także w głosowaniu tajnym. Dla odwołania wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych. Warunkiem wyboru i odwołania jest uzyskanie największej liczby głosów, ale nie mniej niż 50 procent głosów plus jeden.

Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 1. Walne Zgromadzenie

 

§19

 

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem
 2. Walne Zgromadzenia tworzą członkowie

 

§20

 

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 2. wybór i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Cechowego i ich zastępców;
 3. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników;
 4. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu;
 5. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał i wniosków co do członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielania absolutorium członkom Zarządu;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości;
 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła, stowarzyszeń, spółek oraz o wystąpieniu z nich;
 8. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną artystyczną i naukową
 9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 10. nadawanie godności członka honorowego Cechu;
 11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu;
 12. wybieranie delegatów na zjazdy delegatów Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej oraz samorządu rzemiosła, delegaci ci mają obowiązek reprezentowanie interesów Cechu,
 13. podejmowanie uchwał  o  likwidacji  Cechu,  połączeniu  się  z  innym   cechem  oraz   o podzieleniu Cechu;
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych Statutem przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w

 

§21

  1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie, Podstarszy
  2. Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:
   • Komisji Rewizyjnej;
   • 1/4 ogólnej liczby członków

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 1. W wypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.
 2. Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone również za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej  umożliwiających   dwustronną   komunikację w czasie rzeczywistym, tj. w formie zdalnej (on-line). Miejscem Walnego Zgromadzenia będzie wówczas sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania określonego w zawiadomieniu.
 3. Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone również w sposób mieszany, tj. przy fizycznej obecności części członków Walnego Zgromadzenia w miejscu transmisji z jednoczesnym udostępnieniem transmisji pozostałym członkom w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Narzędzie zdalnego komunikowania się zostanie określone w
 4. Obrady Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej, mogą być nagrywane i upubliczniane

 

 

§22

 

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków poprzez ogłoszenie w siedzibie Cechu oraz dodatkowo listami poleconymi na adres wskazany w deklaracji, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informacje o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów:

 

 • zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
 • sprawozdania Zarządu;
 • projektów podstawowych uchwał;
 • protokołu poprzedniego Walnego

 

 1. W przypadku przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia w formie, o której mowa w
 • 21 ust. 4 i 5 stosuje się ust. 1 powyżej z zastrzeżeniem, że zawiadomienie członków nastąpi poprzez przesłanie członkom wiadomości e-mail na adres wskazany w deklaracji. Ponadto w zawiadomieniu wskazuje się dokładny opis sposobu uczestnictwa, zasady logowania i wykonywania prawa głosu.

 

§23

 1. Walne zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i
 2. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia, w tym Walnego Zgromadzenia w formie o której mowa w § 21 ust. 4 i 5, określa Regulamin. Walne Zgromadzenie może uchwalić statut i Regulamin, który obowiązuje do czasu jego zmian albo wprowadzenia do niego

§24

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem § 22 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/4 wszystkich członków
 2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, dopuszcza się, aby po upływie pół godziny odbyło się Walne Zgromadzenie w drugim terminie, które będzie prawomocne bez względu na liczbę
 3. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.
 4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie

 

§25

 1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i
 3. W przypadku Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 4 i 5 oddaniem głosu jawnego będzie podniesienie ręki widocznej w ujęciu z kamery użytkownika, tj. członka uprawnionego do głosowania lub wpisanie swojego głosu na dostępnym podczas zebrania czacie. W przypadku głosowania tajnego, głos tajny będzie można oddać poprzez indywidualny formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem linku jedynie dla osób uprawnionych do głosowania.

 

 1. Zarząd Cechu

 

§26

 

 1. Zarząd Cechu jest organem uprawnionym do kierowania i reprezentowania i ponosi odpowiedzialność za prawidłową działalność
 2. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów
 3. Bieżące działania Zarząd sprawuje za pośrednictwem Kierownika

 

§27

 

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego, Sekretarza, Skarbnika i od 1 do 3 członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego, Sekretarza i
 3. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej pięcioletni okres członkostwa w Cechu, a na Starszego i Podstarszego dodatkowo kwalifikacje mistrzowskie lub wyższe wykształcenie
 4. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 24 ust. 1 Statutu, dotyczącego rozpatrywania wyłącznie spraw objętych porządkiem
 5. Sekretarz Zarządu sprawuje kontrolę merytoryczną nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji
 6. Skarbnik Zarządu sprawuje kontrolę nad działalnością finansową

 

§28

 

Do  zakresu  działania  Zarządu   należy   kierowanie   całokształtem   działalności   Cechu,  w szczególności:

 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych;
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z poszanowaniem uprawnień Walnego Zgromadzenia;
 • zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia;
 • powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu (np. Rada Mężów Zaufania itp);
 • realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi;
 • powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac;
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu;
 • ustalanie zakładowego systemu wynagrodzenia;
 • przyjmowanie oraz wykreślanie i wykluczanie członków Cechu;
 • ustalanie opłat za świadczenia Cechu;
 • powoływanie i rozwiązywanie Klubów Rzemieślniczych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru.

 

§29

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia
  3. Posiedzenie Zarządu może zostać przeprowadzone również za pośrednictwem środków komunikacji  elektronicznej  umożliwiających   dwustronną   komunikację w czasie rzeczywistym, tj. w formie zdalnej (on-line). Miejscem Posiedzenia Zarządu będzie wówczas sieć Internet za pośrednictwem narzędzia zdalnego komunikowania określonego w
  4. Posiedzenie Zarządu może zostać przeprowadzone również w sposób mieszany, tj. przy fizycznej   obecności   części    członków    Zarządu    w    miejscu    transmisji z jednoczesnym udostępnieniem transmisji pozostałym członkom Zarządu w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu dwustronnej komunikacji w czasie
  5. Obrady Posiedzenia Zarządu, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, mogą być nagrywane i upubliczniane

 

§30

  1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy
  2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadamiani są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu.
  3. Zarząd może odbyć posiedzenie w każdym czasie, jeżeli uczestniczą w nim wszyscy członkowie zarządu i żaden z nich nie zgłosi
  4. W przypadku przeprowadzenia Posiedzenia Zarządu w formie, o której mowa w § 29 ust. 3 i 4 stosuje się ust. 2 powyżej z zastrzeżeniem, że zawiadomienie członków Zarządu nastąpi poprzez przesłanie członkom wiadomości e-mail na adres wskazany w deklaracji. Ponadto w zawiadomieniu wskazuje się dokładny opis sposobu uczestnictwa, zasady logowania i wykonywania prawa głosu.

 

§31

 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
 3. W przypadku Posiedzenia Zarządu, o którym mowa w § 29 ust. 3 i 4 oddaniem głosu jawnego będzie podniesienie ręki widocznej w ujęciu z kamery użytkownika, tj. członka uprawnionego do głosowania lub wpisanie swojego głosu na dostępnym podczas zebrania czacie. W przypadku głosowania tajnego, głos tajny będzie można oddać poprzez indywidualny formularz elektroniczny dostępny za pośrednictwem linku jedynie dla osób uprawnionych do głosowania.
 4. Starszy Cechu ma obowiązek realizować uchwały Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

 1. Komisja Rewizyjna

 

§32

 

 1. Komisja Rewizyjna  jest   organem   kontrolującym   całokształt   działalności   Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu
 2. Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 2 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni posiadać kwalifikacje mistrzowskie lub wyższe wykształcenie
 3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i

 

 

 

§33

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek 1/4 liczby członków Cechu i Zarządu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie;
 • badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach;
 • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności;
 • przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielaniu absolutorium członkom Zarządu;
 • wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Szczegółowe    zasady    i    tryb    pracy    Komisji    określa    regulamin     uchwalony  przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 1. Sąd Cechowy

 

§34

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 

 

§35

 

 1. Sąd Cechowy składa się co najmniej z 2 członków. Członkowie Sądu powinni posiadać kwalifikacje mistrzowskie lub wykształcenie wyższe
 2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

 

 

 

Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

Sąd Cechowy orzeka w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 

§37

 

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

 

 • upomnienie;
 • naganę;
 • pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do jednego roku;
 • pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat;
 1. W przypadku   rozpatrywania   sprawy   członka   Sad   Cechowy   może   niezależnie  od orzeczenia kary zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 2. W przypadku  rozpatrywania  sprawy  powstałej  wskutek  skarg  osób  korzystających  ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną Sąd, niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody

 

§38

 

Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia.

 

 

§39

 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu Cechowego należy do Zarządu.

 

§40

 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa Walne Zgromadzenie.

 

 

ROZDZIAŁ V

Komisje Zarządu Cechu

 

§41

 

 1. Dla wykonania zadań Cechu,  zwłaszcza w zakresie  szerzenia zasad  etyki  zawodowej    i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków Zarząd może powołać komisje, a w szczególności Radę Mężów Zaufania oraz Komisję d/s Skarg i Wniosków.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi.
 3. Kadencja Komisji upływa wraz z upływem kadencji Zarządu.

 

§42

 

W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców.

 

§43

 

 1. Do zadań Rady Mężów Zaufania należy badanie i analizowanie działalności

 

zakładów rzemieślniczych w zakresie przestrzegania etyki zawodowej

i rzetelnego wykonywania rzemiosła, uchwał i regulaminów organizacji.

 1. W toku kontroli Rada powinna zwracać uwagę rzemieślnikowi na stwierdzone uchybienia  oraz  omawiać  z  nim,  wyjaśniać  zasady   prawidłowego   prowadzenia zakładu.

 

§44

 

Do zadań Komisji d/s Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.

 

 

§45

 

Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa Zarząd Cechu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zasady gospodarki finansowej Cechu

 

§46

 

Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie. Cech może prowadzić działalność zarobkową, w tym uzyskiwać dochody z mienia. Dochody z tej działalności są w całości wykorzystane na cele statutowe.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Biuro Cechu

 

§47

 

 1. Kierownik Biura kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem ich uchwał.
 2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, Kierownik Biura powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub
 4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik Biura odpowiada za prace Biura przed Zarządem.
 6. Kierownik Biura jest w rozumieniu kodeksu pracy kierownikiem zakładu.

 

§48

 

Cech nie może:

 • udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywać majątku na rzecz członków Cechu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
 • kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§49

 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego oraz Kierownika Biura w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 

§50

 

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Cechu składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura.

Zarząd może udzielić Kierownikowi Biura pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

 

ROZDZIAŁ IX

Likwidacja Cechu

 

§51

 

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego. Likwidatorem Cechu jest Zarząd Cechu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

 

Treść Statutu w całości przyjęta Uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia Cechu w dniu 23 września 2020 r.

 

 

 

Za zgodność: Starszy Cechu

Małgorzata Leszczyńska

Podstarszy Cechu Jerzy Wysocki