Kurs drugiego stopnia stanowi uzupełnienie zagadnień z zakresu refrakcji, z uwzględnieniem ćwiczeń ortoptycznych oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych - łącznie 25 godzin. Ćwiczenia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz kasety okulistycznej. Zajęcia na kursach, obejmujące wykłady teoretyczne, jak również ćwiczenia praktyczne prowadzone są przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego, w soboty lub w niedziele w zależności od grupy.

W związku z dużym zainteresowaniem optyków pogłębianiem wiedzy z zakresu badania refrakcji, dotychczasowa oferta szkoleniowa obejmująca kursy pierwszego i drugiego stopnia została rozszerzona o szkolenie trzeciego stopnia obejmujące głównie ćwiczenia praktyczne, realizowane w małych grupach, z możliwością indywidualnych konsultacji z wykładowcą dr n. med. Andrzejem Styszyńskim. Celem kursu, stanowiącego łącznie 20 godzin, są ćwiczenia praktyczne z zakresu badania refrakcji oraz sposoby postępowania z zastosowaniem procedur optometrycznych. Poniżej prezentujemy program kursów refrakcji I, II i III stopnia.

 1. Podstawy optyki geometrycznej.
 2. Układ wzrokowy.
 3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
 4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
 5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
 6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
 7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
 8. Subiektywne (podmiotowe) metody określania refrakcji:
      - metoda Dondersa,
      - test czerwono-zielony
      - określenie astygmatyzmu z użyciem figury promienistej,
      - określenie astygmatyzmu za pomocą skrzyżowanego cylindra.
 9. Obiektywne (przedmiotowe) metody określania refrakcji:
      - skiaskopia,
      - oftalmometr,
      - refraktometr,
      - autorefraktometr.
 10. Badanie i korekcje prezbiopii.
 11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzmatyczne działanie soczewek sferycznych.
 12. Widzenie obuoczne (ortoforia, heteroforia, zez towarzyszący, zez porażenny).
 13. Zależność między akomodacją a konwergencją.
 14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpowiedniej korekcji obuocznej za pomocą foropteru. 
 15. Badanie refrakcji osób słabo widzących.

 

Zazwyczaj kolejna edycja kursu I stopnia rozpoczyna się w październiku. Zgłoszenia na kursy przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

e-mail: cech.optyk@interia.pl

 1. Metody badania wad refrakcji
  A. Metody subiektywne 
  - metoda Dondersa,
  - pomiar astygmatyzmu za pomocą cylindra skrzyżowanego,
     - badanie refrakcji za pomocą foropteru.
  B. Metody obiektywne
   - skiaskopia,
   - refraktometr Hartingera,
   - utorefraktometr.
  C. Korekcja starczowzroczności.

 2. Korekcje zaburzeń widzenia obuocznego
  1. Fizjologia widzenia obuocznego.
  2. Zaburzenia widzenia obuocznego.
  3. Metody badania widzenia obuocznego.
  4. Analiza graficzna zależności pomiędzy akomodacją  i konwergencją.
  5. Optometryczne metody leczenia zaburzeń widzenia obuocznego.

 3. Korekcja wad wzroku soczewkami kontaktowymi
  1. Podstawy anatomii i fizjologii rogówki.
  2. Rodzaje soczewek kontaktowych, budowa, materiały.
  3. Fizjologia i badanie układu łzowego.
  4. Badanie oczu poprzedzające dobór soczewki.
  5. Zasady dobierania miękkich soczewek kontaktowych.
  6. Kontrolne badanie pacjentów noszących soczewki kontaktowe.
  7. Powikłania związane z noszeniem soczewek kontaktowych.

 4. Pole widzenia, metody badania i przyczyny zaburzeń pola widzenia.

 5. Najczęstsze stany chorobowe układu wzrokowego utrudniające dobór korekcji  okularowej.

 6. Korekcja wad wzroku i pomoce optyczne dla słabo widzących.

   

Kolejna edycja kursu II stopnia rozpoczyna się w marcu lub kwietniu. Zgłoszenia na kursy przyjmuje  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00

e-mail: cech.optyk@interia.pl

 1. Metody badania refrakcji i zasady optycznej korekcji wzroku:
  a. metody subiektywne /podmiotowe/,
  b. metody obiektywne /przedmiotowe/.

 2. Metody badania i korekcji zaburzeń widzenia obuocznego:
  a. usprawnienie akomodacji i konwergencji.

 3. Badanie i korekcja do bliży.

 4. Wyposażenie gabinetu optometrycznego:
  a.omówienie testów /m.in. w rzutniku/

 5. Badanie refrakcji i korekcja osób słabo widzących:
  a. pomoce wzrokowe.

 6. Optyk a choroby oczu, współpraca pomiędzy optykiem a okulistą.

 7. Korekcja przy pomocy soczewek kontaktowych:
  a. soczewki miękkie,
  b.soczewki twarde,
  c. soczewki diagnostyczne.

   

Zazwyczaj kolejna edycja kursu III stopnia rozpoczyna się w październiku. Zgłoszenia na kursy przyjmuje  telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Biuro Cechu - tel. 22/635 78 67, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:0

e-mail: cech.optyk@interia.pl


*Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu refrakcji jest posiadanie wykształcenia kierunkowego z zakresu optyki /dyplom szkoły optycznej lub rzemieślniczy/. Osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego mogą uczestniczyć w kursach, ale nie otrzymują świadectwa ukończenia, a jedynie, na życzenie zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.