[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy

Wypadek w drodze do i z pracy

😰 Nikt nie lubi ulegać wypadkowi, ale zdarza się to nawet najostrożniejszym z nas.

ℹ️ Dziś skupimy się na przybliżeniu pojęcia wypadku w drodze do i z pracy. Jaka jest definicja wypadku w drodze do i z pracy?
⪢ Wypadek w drodze do i z pracy to „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.”
🚶 Droga do i z pracy to również droga do i z miejsca innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentownego, zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych lub społecznych, zwykłego spożywania posiłków oraz odbywania nauki lub studiów.
🤔 Co to znaczy „nagłe” zdarzenie?
➡️ Przepisy nie definiuje czym dokładnie jest nagłe zdarzenie, przyjęte jest natomiast, że jest to zdarzenie, które nie trwało dłużej niż dzień pracy poszkodowanego.
👉 Co uznawane jest za przyczynę zewnętrzną?
‣ czynniki mechaniczne, np.: pojazdy,
‣ działanie lub zaniechanie osób trzecich, np.: pobicie,
‣ warunki atmosferyczne, np.: lód na asfalcie,
‣ działanie sił natury, np.: powódź,
‣ potknięcie lub spadnięcie niezależne od poszkodowanego.
❓ Gdzie zaczyna i kończy się droga do i z pracy?
‣ Przekroczenie progu miejsca zamieszkania pracownika oraz wejście na teren należący do zakładu pracy to początek i koniec drogi pracownika do i z pracy.

🤯 Co zrobić jak już się zdarzy!

1️⃣ Przede wszystkim pracownik niezwłocznie powiadamia pracodawcę o swoim wypadku.
2️⃣ Zdarzenie uznaje się za wypadek na podstawie oświadczenia poszkodowanego lub świadków o miejscu, czasie i okoliczności, informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz ustaleń sporządzającego kartę.
3️⃣ Nie później niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu należy wypełnić kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, gdzie dołączone są oświadczenie poszkodowanego, dokumenty medyczne oraz materiały od organów prowadzących dochodzenie.
4️⃣ Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
5️⃣ Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy stanowi podstawę do wypłaty 100% wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku. Jeśli pracownik choruje dłużej niż 33 dni to przysługuje mu 100% zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS.
6️⃣ Pracownikowi, który wykorzystał pełny zasiłek chorobowy, a nadal z powodu choroby jest niezdolny do pracy, przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Jest ono wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
7️⃣ Pracownik otrzymuje 90% należnego wynagrodzenia przez okres 3 miesięcy na świadczeniu rehabilitacyjnym, a za każdy kolejny miesiąc 75%.
8️⃣Stan zdrowia pracownika mający wpływ na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego ocenia lekarz orzecznik ZUS, który wydaje w tej sprawie orzeczenie. Jeżeli orzecznik ZUS stwierdzi, że pracownik jest niezdolny do pracy (trwale lub czasowo), otrzyma on rentę z tytułu niezdolności do pracy.

🙈 Bardzo dużo informacji!
✅ Gdybyście jednak chcieli jeszcze więcej to polecamy zapoznać się z pełnym artykułem:
‣ https://poradnikpracownika.pl/-wypadek-w-drodze-do-pracy… 

Może być zdjęciem przedstawiającym obuwie i tekst „CECH OPTYKÓW w WARSZAWIE Wypadek w drodze do i z pracy”