[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Rozporządzenie z 26.11.2010

[PORADNIK PRZEDSIĘBIORCY] Rozporządzenie z 26.11.2010 dotyczące zakładów pracy

Poniżej przedstawiamy fragment rozporządzenia, dotyczący m.in. salonów optycznych.

ℹ️ Od 28 listopada weszło w życie budzące wiele wątpliwości Rozporządzenie Rady Ministrów:
? § 25. 1. Do dnia 27 grudnia 2020 r. nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego (…) ust i nosa:
➡️ c) zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.