Walne Zgromadzenie Cechu

Walne Zgromadzenie Cechu

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 23 września/środa/ o godz. 10:00 (I termin) lub  o godz. 10:15 (II termin) w  sali konferencyjnej im. J. Kilińskiego, w Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14, w Warszawie odbędzie się Walne Zgromadzenie Cechu Optyków. Ze względu na wagę obrad – obecność wszystkich członków jest obowiązkowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie z prac Zarządu Cechu.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Sprawozdanie Sądu Cechowego.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Mężów Zaufania.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Podjęcie uchwał:

–       o przyjęciu bilansu i rachunków wyników za rok 2019,

–       o udzieleniu absolutorium dla Zarządu,

–       o zmianach w Statucie,

–       o zmianach w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.